Creme Caramel

Ingredients (For Caramel) 160g Sugar Unsalted butter (For greasing the ramekins) For the custard 4 eggs 1 tsp vanilla extract 25g caster sugar 600ml full fat milk Method Pre-heat oven 150C/300F/Gas 2. Warm the ramekins in the oven, so they are warm when the caramel is poured in. First make the caramel. Pour the sugar…

The journey of Maldives

Golden Jubilee of Independence: The journey of Maldives Those never oppressed by slavery will not understand the sweet taste of independence. There is nothing more distressing than being under the control of another in your own land.  The Republic of Maldives, located in the Indian Ocean, consists of a double chain of 20 atolls that…

Visit to jaipur, Rajastan

Hello everyone, While i was studying in New Delhi, i have got an opportunity to visit Jaipur. Jantar Mantar was among one of the places we visited. The Jantar Mantar monument in Jaipur,Rajasthan is a collection of nineteen architectural astronomical instruments. Here’s a few photos from the tour…:)

ތަރައްޤީގެ ގޮތުން ނަމޫނާ ރަށްތަކެއް

ތަރައްޤީގެ ގޮތުން ނަމޫނާ ރަށްތަކެއް ، ދ.ކުޑަހުވަދޫ އާއި ގދ. ތިނަދޫ ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ނަމޫނާ ރަށްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ގެންދަވަނީ ރަށްތަކެއް ތަރައްޤީކުރައްވަމުންނެވެ. މިގޮތުން ދ. ކުޑަހުވަދޫ އާއި ގދ. ތިނަދޫ އަކީ ސަރުކާރުން ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގަވަމުން ގެންދަވާ ދެރަށެވެ. އެދެ ރަށުގައި ބިން ހިއްކުމާއި، މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުމާއި، އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގަމުންދާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ނަމޫނާ ރަށްތަކެއް ތަރައްޤީކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި މިހާރު އެންމެ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދަވާ ދެރަށަކީ…

Nationwide health screening programme

ފުރާވަރު ކުދިންގެ އާބާދީގެ ދެބައިކުޅައެއްބައި ކުދިންނަކީ ހަށިގަނޑުގެ ބަރުދަނާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ހުރި ކުދިން – ސްކޫލް ހެލްތް ސްކްރީނިންގ ރިޕޯޓް މިއަދުގެ ކުޑަކުދިންނަކީ ޤައުމުގެ މުސްތަޤްބަލްކަމުގައިވާއިރު، ކުޑަކުދިންގެ ސިއްޙަތަކީ އެކަމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދޭންޖެހޭ މުޙިއްމުކަމެކެވެ. މިކަމަށް ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯގައި ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދެއްވާ ކުޑަކުދިންނާއި ފުރާވަރުގެ ކުދިންނަކީ ސިއްޙީގޮތުން ދުޅަހެޔޮބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ކަންތައްތަކެއް ވަނީ ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ. މިއަމާޒުތަކަށް ވާސިލްވުމުގެގޮތުންނާއި ދަރިވަރުން ސިއްޙީ ޙާލަތު ހުރިގޮތް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ސްކޫލްތަކުގެ ހެލްތް ސްކްރީނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ގްރޭޑް 1 އާއި…

ޖިންސީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި އުފަންވަނިވި ސިއްޙަތާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެނގެނީ ކިހާވަރަކަށް؟

 ދެޖިންސް އަންގައިދޭ ގްލޯބަލް ނިޝާނެއް / ފޮޓޯ: ގޫގްލް ޖިންސީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި އުފަންވަނިވި ސިއްޙަތާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެނގުން މުޙިއްމު މަޢުލޫމާތުތަކެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިކަމުގެ މުޙިއްމުކަމާއެކުގައިވެސް މިފަދަ ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަދެއްކުމަކީ މުޖުތަމަޢުގައި ބަލައިނުގަނެވޭކަމެއްގެގޮތުގައި ވަނީ ވެފައެވެ. އަދި ތަރައްޤީވަމުންދާ ޤައުމުތަކުގައިވެސް މިއީ ބޮޑު މައްސަލައެއްގެގޮތުގައި ފާހަގަވެފައިވާކަމެކެވެ. ޚާއްސަގޮތެއްގައި މިކަންކަމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި ވަސީލަތްތައް ލިބޭނެ މަގުފަހިވެފައިނުވުމާއި، ރާއްޖޭގައިވެސް މުޖުތަމަޢުތެރޭގައި އޮންނަ ޤަބޫލުކުރުންތަކަކާ އުޞޫލުތަކާއެކުވެސް މިމަޢުލޫމާތުތަކަކީ ޒުވާނުންނަށް އެމީހުންގެ ޒަވާޖީ ހަޔާތެއް ފެށުމުގެ ކޮންމެހެން އެނގެން ޖެހޭނެ…

Coffee Addiction

Do people consume too much coffee? The bubbling kettle, the aroma from the mug, the first bitter mouthful of the morning. It’s a ritual without which the working day would be, for millions of people, frankly horrifying.