China-Maldives Friendship Bridge

China Maldives Friendship Bridge Landmark over-water bridge, being developed between capital Male and airport island Hulhule. The Chinese government is providing free aid of USD 116 million to fund the project which costs total USD 200 million. The government is planning to unveil the China-Maldives Friendship Bridge in July 2018. Advertisements

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަކީ ވަރަށް ފަހަކާ ޖެހެންދެންވެސް މުޖުތަމަޢުގައި އަޅާނުލާ ދޫކޮށް އެކަހެރިކޮށްލާފައިވާ ބައެއް. މިހެންމިކަންކަން ކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވަނީ އެފަދަ މީހުންނާއި މެދު އިހާނަތިކޮށް ހިތުމާއި އެމީހުންނަށް ޙައްޤުތަކުން މަހުރޫމްވުމާއި، އެހެންމީހުންނެކޭ އެއްގޮތަށް ލިބެންޖެހޭ ހަމަހަމަ ފުރުސަތުތައް ނުލިބި ދިއުމެވެ. މިއީ ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރުންކަމުގައިވީނަމަވެސް، އަދި ވަޒީފާ ހޯދުން އަދި ބޭނުންވާ ޒަރޫރީ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ހޯދުންކަމުގައިވީނަމަވެސްވެއެވެ. ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ހަޤީޤަތަކީ މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ތަޢުލީމުގެ ފުރުސަތުތައް ނުލިބިދިއުމަކީ ވަޒީފާގެ މައިދާނުގައާއި އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް…

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ

ގެވެށި އަނިޔާއަކީ ގެވެށި ގުޅުމަކުން ގުޅިގެންވާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު، އެގުޅުމުގައި ހިމެނޭ އަނެކާގެ ނުވަތަ އަނެކުންގެ    މައްޗަށް އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިންގުން. އަންހެނުންގެ އިތުރުން ފިރިހެނުންނަށް ގެވެށި އަނިޔާ ކުރިމަތިވެއެވެ. މިފަދަ އަނިޔާތަކަކީ ގިނައިން ގޭގެ ތެރެއިން ލިބޭ އަނިޔާއަށް ނުވަތަ ގެވެށި އަނިޔާއަށްވެއެވެ. ސުވާލަކީ ގެވެށި އަނިޔާ އޭ ބުނުމުން ސާދާގޮތެއްގައި އެކަމުގެ ހީކުރެވޭ ގޮތަކީ ކިބައިތޯ؟ .އަމިއްލައަށް ތަސައްވުރުކުރެނީ އަންހެނަކަށް އަނިޔާ ލިބޭ މަންޒަރު ނުވަތަ އަނިޔާ ލިބިފައިވާ އަންހެނެއްތޯ؟ ގެވެށި…