The war you don’t see

War propaganda is by far the worst form of propaganda evident in the documentary of “The war you don’t see”. The media role in reporting war has not helped meet the journalistic goals that reporting should achieve. Advertisements

މާލޭގެ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކުރުމަށް ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަމުންދޭ

މާލޭގެ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތުގެ ސަލާމަތީކަންކަން ރަގަޅުކުރުމަށް ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކުގެދަށުން ޑިސްޓްރިބިއުޝަން މަސައްކަތަށް އެކަނިވެސް އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ފަސްދޮޅަސް މިލިއަނެއްހައި ރުފިޔާ ސަރުކާރުން ހޭދަކުރައްވާކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެފިއެވެ. މާލޭގެ ކަރަންޓްގެ ނިޒާމު އަޕްގްރޭޑްކޮށް ޚިދުމަތް އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ސްޓްލެކޯ އިން އަންނަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.

ކ. ތުލުސްދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު ނިމުން

ކ. ތުލުސްދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު ނިމިއްޖެއެވެ. މިމަޝްރޫޢުގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިކަމަށްޓަކައި ތުލުސްދޫގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ހަނދަނީ ބިނާގެ ފަރުދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲޔާމީން ވަނީ ކައްސަވާލަދެއްވާފައެވެ.