ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިން، ޚާއްސަކަމެއް ދޭންޖެހޭ

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަކީ ޚާއްސަ އެހީތެރިކަމާއި އަޅާލުމެއް ބަހައްޓަންޖެހޭ ކުދިންތަކެއް. ޚާއްސަކޮށް ސްކޫލް މަރުޙަލާގައި ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ސްކޫލެއްގައިވެސް މިފަދަ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭނެ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ މަދުވެގެން އެއް ޓީޗަރެއް ބެހެއްޓުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް. Advertisements