ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިން، ޚާއްސަކަމެއް ދޭންޖެހޭ

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަކީ ޚާއްސަ އެހީތެރިކަމާއި އަޅާލުމެއް ބަހައްޓަންޖެހޭ ކުދިންތަކެއް. ޚާއްސަކޮށް ސްކޫލް މަރުޙަލާގައި ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ސްކޫލެއްގައިވެސް މިފަދަ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭނެ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ މަދުވެގެން އެއް ޓީޗަރެއް ބެހެއްޓުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް. Advertisements

The war you don’t see

War propaganda is by far the worst form of propaganda evident in the documentary of “The war you don’t see”. The media role in reporting war has not helped meet the journalistic goals that reporting should achieve.

މާލޭގެ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކުރުމަށް ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަމުންދޭ

މާލޭގެ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތުގެ ސަލާމަތީކަންކަން ރަގަޅުކުރުމަށް ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކުގެދަށުން ޑިސްޓްރިބިއުޝަން މަސައްކަތަށް އެކަނިވެސް އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ފަސްދޮޅަސް މިލިއަނެއްހައި ރުފިޔާ ސަރުކާރުން ހޭދަކުރައްވާކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެފިއެވެ. މާލޭގެ ކަރަންޓްގެ ނިޒާމު އަޕްގްރޭޑްކޮށް ޚިދުމަތް އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ސްޓްލެކޯ އިން އަންނަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.

ކ. ތުލުސްދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު ނިމުން

ކ. ތުލުސްދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު ނިމިއްޖެއެވެ. މިމަޝްރޫޢުގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިކަމަށްޓަކައި ތުލުސްދޫގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ހަނދަނީ ބިނާގެ ފަރުދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲޔާމީން ވަނީ ކައްސަވާލަދެއްވާފައެވެ.

China-Maldives Friendship Bridge

China Maldives Friendship Bridge Landmark over-water bridge, being developed between capital Male and airport island Hulhule. The Chinese government is providing free aid of USD 116 million to fund the project which costs total USD 200 million. The government is planning to unveil the China-Maldives Friendship Bridge in July 2018.

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަކީ ވަރަށް ފަހަކާ ޖެހެންދެންވެސް މުޖުތަމަޢުގައި އަޅާނުލާ ދޫކޮށް އެކަހެރިކޮށްލާފައިވާ ބައެއް. މިހެންމިކަންކަން ކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވަނީ އެފަދަ މީހުންނާއި މެދު އިހާނަތިކޮށް ހިތުމާއި އެމީހުންނަށް ޙައްޤުތަކުން މަހުރޫމްވުމާއި، އެހެންމީހުންނެކޭ އެއްގޮތަށް ލިބެންޖެހޭ ހަމަހަމަ ފުރުސަތުތައް ނުލިބި ދިއުމެވެ. މިއީ ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރުންކަމުގައިވީނަމަވެސް، އަދި ވަޒީފާ ހޯދުން އަދި ބޭނުންވާ ޒަރޫރީ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ހޯދުންކަމުގައިވީނަމަވެސްވެއެވެ. ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ހަޤީޤަތަކީ މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ތަޢުލީމުގެ ފުރުސަތުތައް ނުލިބިދިއުމަކީ ވަޒީފާގެ މައިދާނުގައާއި އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް…

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ

ގެވެށި އަނިޔާއަކީ ގެވެށި ގުޅުމަކުން ގުޅިގެންވާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު، އެގުޅުމުގައި ހިމެނޭ އަނެކާގެ ނުވަތަ އަނެކުންގެ    މައްޗަށް އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިންގުން. އަންހެނުންގެ އިތުރުން ފިރިހެނުންނަށް ގެވެށި އަނިޔާ ކުރިމަތިވެއެވެ. މިފަދަ އަނިޔާތަކަކީ ގިނައިން ގޭގެ ތެރެއިން ލިބޭ އަނިޔާއަށް ނުވަތަ ގެވެށި އަނިޔާއަށްވެއެވެ. ސުވާލަކީ ގެވެށި އަނިޔާ އޭ ބުނުމުން ސާދާގޮތެއްގައި އެކަމުގެ ހީކުރެވޭ ގޮތަކީ ކިބައިތޯ؟ .އަމިއްލައަށް ތަސައްވުރުކުރެނީ އަންހެނަކަށް އަނިޔާ ލިބޭ މަންޒަރު ނުވަތަ އަނިޔާ ލިބިފައިވާ އަންހެނެއްތޯ؟ ގެވެށި…

Creme Caramel

Ingredients (For Caramel) 160g Sugar Unsalted butter (For greasing the ramekins) For the custard 4 eggs 1 tsp vanilla extract 25g caster sugar 600ml full fat milk Method Pre-heat oven 150C/300F/Gas 2. Warm the ramekins in the oven, so they are warm when the caramel is poured in. First make the caramel. Pour the sugar…

The journey of Maldives

Golden Jubilee of Independence: The journey of Maldives Those never oppressed by slavery will not understand the sweet taste of independence. There is nothing more distressing than being under the control of another in your own land.  The Republic of Maldives, located in the Indian Ocean, consists of a double chain of 20 atolls that…

Visit to jaipur, Rajastan

Hello everyone, While i was studying in New Delhi, i have got an opportunity to visit Jaipur. Jantar Mantar was among one of the places we visited. The Jantar Mantar monument in Jaipur,Rajasthan is a collection of nineteen architectural astronomical instruments. Here’s a few photos from the tour…:)

ތަރައްޤީގެ ގޮތުން ނަމޫނާ ރަށްތަކެއް

ތަރައްޤީގެ ގޮތުން ނަމޫނާ ރަށްތަކެއް ، ދ.ކުޑަހުވަދޫ އާއި ގދ. ތިނަދޫ ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ނަމޫނާ ރަށްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ގެންދަވަނީ ރަށްތަކެއް ތަރައްޤީކުރައްވަމުންނެވެ. މިގޮތުން ދ. ކުޑަހުވަދޫ އާއި ގދ. ތިނަދޫ އަކީ ސަރުކާރުން ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގަވަމުން ގެންދަވާ ދެރަށެވެ. އެދެ ރަށުގައި ބިން ހިއްކުމާއި، މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުމާއި، އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގަމުންދާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ނަމޫނާ ރަށްތަކެއް ތަރައްޤީކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި މިހާރު އެންމެ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދަވާ ދެރަށަކީ…