ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިން، ޚާއްސަކަމެއް ދޭންޖެހޭ

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަކީ ޚާއްސަ އެހީތެރިކަމާއި އަޅާލުމެއް ބަހައްޓަންޖެހޭ ކުދިންތަކެއް. ޚާއްސަކޮށް ސްކޫލް މަރުޙަލާގައި ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ސްކޫލެއްގައިވެސް މިފަދަ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭނެ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ މަދުވެގެން އެއް ޓީޗަރެއް ބެހެއްޓުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް. Advertisements

The war you don’t see

War propaganda is by far the worst form of propaganda evident in the documentary of “The war you don’t see”. The media role in reporting war has not helped meet the journalistic goals that reporting should achieve.

މާލޭގެ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކުރުމަށް ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަމުންދޭ

މާލޭގެ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތުގެ ސަލާމަތީކަންކަން ރަގަޅުކުރުމަށް ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކުގެދަށުން ޑިސްޓްރިބިއުޝަން މަސައްކަތަށް އެކަނިވެސް އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ފަސްދޮޅަސް މިލިއަނެއްހައި ރުފިޔާ ސަރުކާރުން ހޭދަކުރައްވާކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެފިއެވެ. މާލޭގެ ކަރަންޓްގެ ނިޒާމު އަޕްގްރޭޑްކޮށް ޚިދުމަތް އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ސްޓްލެކޯ އިން އަންނަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.

ކ. ތުލުސްދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު ނިމުން

ކ. ތުލުސްދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު ނިމިއްޖެއެވެ. މިމަޝްރޫޢުގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިކަމަށްޓަކައި ތުލުސްދޫގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ހަނދަނީ ބިނާގެ ފަރުދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲޔާމީން ވަނީ ކައްސަވާލަދެއްވާފައެވެ.

China-Maldives Friendship Bridge

China Maldives Friendship Bridge Landmark over-water bridge, being developed between capital Male and airport island Hulhule. The Chinese government is providing free aid of USD 116 million to fund the project which costs total USD 200 million. The government is planning to unveil the China-Maldives Friendship Bridge in July 2018.

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަކީ ވަރަށް ފަހަކާ ޖެހެންދެންވެސް މުޖުތަމަޢުގައި އަޅާނުލާ ދޫކޮށް އެކަހެރިކޮށްލާފައިވާ ބައެއް. މިހެންމިކަންކަން ކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވަނީ އެފަދަ މީހުންނާއި މެދު އިހާނަތިކޮށް ހިތުމާއި އެމީހުންނަށް ޙައްޤުތަކުން މަހުރޫމްވުމާއި، އެހެންމީހުންނެކޭ އެއްގޮތަށް ލިބެންޖެހޭ ހަމަހަމަ ފުރުސަތުތައް ނުލިބި ދިއުމެވެ. މިއީ ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރުންކަމުގައިވީނަމަވެސް، އަދި ވަޒީފާ ހޯދުން އަދި ބޭނުންވާ ޒަރޫރީ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ހޯދުންކަމުގައިވީނަމަވެސްވެއެވެ. ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ހަޤީޤަތަކީ މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ތަޢުލީމުގެ ފުރުސަތުތައް ނުލިބިދިއުމަކީ ވަޒީފާގެ މައިދާނުގައާއި އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް…

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ

ގެވެށި އަނިޔާއަކީ ގެވެށި ގުޅުމަކުން ގުޅިގެންވާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު، އެގުޅުމުގައި ހިމެނޭ އަނެކާގެ ނުވަތަ އަނެކުންގެ    މައްޗަށް އަނިޔާގެ ޢަމަލެއް ހިންގުން. އަންހެނުންގެ އިތުރުން ފިރިހެނުންނަށް ގެވެށި އަނިޔާ ކުރިމަތިވެއެވެ. މިފަދަ އަނިޔާތަކަކީ ގިނައިން ގޭގެ ތެރެއިން ލިބޭ އަނިޔާއަށް ނުވަތަ ގެވެށި އަނިޔާއަށްވެއެވެ. ސުވާލަކީ ގެވެށި އަނިޔާ އޭ ބުނުމުން ސާދާގޮތެއްގައި އެކަމުގެ ހީކުރެވޭ ގޮތަކީ ކިބައިތޯ؟ .އަމިއްލައަށް ތަސައްވުރުކުރެނީ އަންހެނަކަށް އަނިޔާ ލިބޭ މަންޒަރު ނުވަތަ އަނިޔާ ލިބިފައިވާ އަންހެނެއްތޯ؟ ގެވެށި…

The journey of Maldives

Golden Jubilee of Independence: The journey of Maldives Those never oppressed by slavery will not understand the sweet taste of independence. There is nothing more distressing than being under the control of another in your own land.  The Republic of Maldives, located in the Indian Ocean, consists of a double chain of 20 atolls that…

ތަރައްޤީގެ ގޮތުން ނަމޫނާ ރަށްތަކެއް

ތަރައްޤީގެ ގޮތުން ނަމޫނާ ރަށްތަކެއް ، ދ.ކުޑަހުވަދޫ އާއި ގދ. ތިނަދޫ ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ނަމޫނާ ރަށްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ގެންދަވަނީ ރަށްތަކެއް ތަރައްޤީކުރައްވަމުންނެވެ. މިގޮތުން ދ. ކުޑަހުވަދޫ އާއި ގދ. ތިނަދޫ އަކީ ސަރުކާރުން ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގަވަމުން ގެންދަވާ ދެރަށެވެ. އެދެ ރަށުގައި ބިން ހިއްކުމާއި، މަގުތަކުގައި ތާރުއެޅުމާއި، އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގަމުންދާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ނަމޫނާ ރަށްތަކެއް ތަރައްޤީކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި މިހާރު އެންމެ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދަވާ ދެރަށަކީ…

Nationwide health screening programme

ފުރާވަރު ކުދިންގެ އާބާދީގެ ދެބައިކުޅައެއްބައި ކުދިންނަކީ ހަށިގަނޑުގެ ބަރުދަނާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ހުރި ކުދިން – ސްކޫލް ހެލްތް ސްކްރީނިންގ ރިޕޯޓް މިއަދުގެ ކުޑަކުދިންނަކީ ޤައުމުގެ މުސްތަޤްބަލްކަމުގައިވާއިރު، ކުޑަކުދިންގެ ސިއްޙަތަކީ އެކަމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދޭންޖެހޭ މުޙިއްމުކަމެކެވެ. މިކަމަށް ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯގައި ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދެއްވާ ކުޑަކުދިންނާއި ފުރާވަރުގެ ކުދިންނަކީ ސިއްޙީގޮތުން ދުޅަހެޔޮބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ކަންތައްތަކެއް ވަނީ ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ. މިއަމާޒުތަކަށް ވާސިލްވުމުގެގޮތުންނާއި ދަރިވަރުން ސިއްޙީ ޙާލަތު ހުރިގޮތް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ސްކޫލްތަކުގެ ހެލްތް ސްކްރީނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ގްރޭޑް 1 އާއި…

ޖިންސީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި އުފަންވަނިވި ސިއްޙަތާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެނގެނީ ކިހާވަރަކަށް؟

 ދެޖިންސް އަންގައިދޭ ގްލޯބަލް ނިޝާނެއް / ފޮޓޯ: ގޫގްލް ޖިންސީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި އުފަންވަނިވި ސިއްޙަތާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެނގުން މުޙިއްމު މަޢުލޫމާތުތަކެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިކަމުގެ މުޙިއްމުކަމާއެކުގައިވެސް މިފަދަ ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަދެއްކުމަކީ މުޖުތަމަޢުގައި ބަލައިނުގަނެވޭކަމެއްގެގޮތުގައި ވަނީ ވެފައެވެ. އަދި ތަރައްޤީވަމުންދާ ޤައުމުތަކުގައިވެސް މިއީ ބޮޑު މައްސަލައެއްގެގޮތުގައި ފާހަގަވެފައިވާކަމެކެވެ. ޚާއްސަގޮތެއްގައި މިކަންކަމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި ވަސީލަތްތައް ލިބޭނެ މަގުފަހިވެފައިނުވުމާއި، ރާއްޖޭގައިވެސް މުޖުތަމަޢުތެރޭގައި އޮންނަ ޤަބޫލުކުރުންތަކަކާ އުޞޫލުތަކާއެކުވެސް މިމަޢުލޫމާތުތަކަކީ ޒުވާނުންނަށް އެމީހުންގެ ޒަވާޖީ ހަޔާތެއް ފެށުމުގެ ކޮންމެހެން އެނގެން ޖެހޭނެ…

Coffee Addiction

Do people consume too much coffee? The bubbling kettle, the aroma from the mug, the first bitter mouthful of the morning. It’s a ritual without which the working day would be, for millions of people, frankly horrifying.